PRAKTIJK OEFENTHERAPIE CESAR
WIEGGERS & DE JONGSTE
    
UTRECHT


Therapeuten

Ursula   Ursula Wieggers

Praktijkeigenaar
Oefentherapeut
Merel   Merel de Jongste

Praktijkeigenaar
Psychosomatisch oefentherapeut
Ingrid   Ingrid Jans

Oefentherapeut
Slaapoefentherapeut
Liset   Liset van der Snoek

Kinderoefentherapeut
Lisette   Lisette Huijser

Kinderoefentherapeut
Maloes Mulder   Maloes Mulder

Kinderoefentherapeut

Overige zorgverleners

Binnen onze praktijk werken we samen met de volgende zorgverleners:

 •  Josja Koelink (coach)
  Praktijk De Maskerbloem
  www.demaskerbloem.nl
   
 •  Petra Koolstra (psychomotorisch kindertherapeut)
  Therapeutisch centrum De Stap
  www.tcdestap.nl
   

  Kwaliteit

  Om de kwaliteit van de zorgverlening binnen onze praktijk te waarborgen, werken wij alleen met kwaliteitsgeregistreerde oefentherapeuten.
  Kijk voor meer informatie op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

  Wij horen graag wat uw ervaringen zijn met onze praktijk. Om die reden doen wij mee aan een cliënttevredenheidsonderzoek.

  Indien u ontevreden bent over de geleverde zorg, verwijzen we u naar het Klachtenloket Paramedici.

      

  Klachtenloket Paramedici

  Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten.
  Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.  De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

  Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

  Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.


  Voor vragen of meer informatie:

  info@klachtenloketparamedici.nl

  030-3100929 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

  Cliënttevredenheidsonderzoek

  Cliënttevredenheidsonderzoek

  Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze oefentherapiepraktijk en onze oefentherapeut(en). Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs! Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek.

  Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?
  Indien u toestemming geeft, ontvangt u na uw behandeling een e-mail van Qualizorg (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw oefentherapeut. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren! Naast het verbeteren van de dienstverlening kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor onder andere:
  - het leveren van (beleids) informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders;
  - het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten;
  - ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

  Resultaten van het onderzoek zijn anoniem
  Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden verwerkt en behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als oefentherapiepraktijk en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

  Welke gegevens zijn nodig?
  Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualizorg een aantal gegevens uit onze patiëntendatabase toegezonden te krijgen. Het gaat om uw voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, begindatum en einddatum verwijzing, diagnosecode, aantal behandelingen bij de behandelaar, chronisch ja/nee, code verzekeraar (UZOVI), verzekerdennummer en toestemming voor e-mail en/of post. Daarnaast ontvangt Qualizorg een aantal gegevens over uw zorgverlener: locatiecode, of er sprake is van meerdere behandelaars, hoofdbehandelaar en laatste behandelaar.

  Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

  Bij voorbaat hartelijk dank!

  Privacy

  Privacyverklaring
  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste, gevestigd aan het Lester Youngpad 2, 3543 GJ Utrecht, met nevenlocaties aan de Teunisbloemlaan 54, 3452 CB Vleuten en Belcampostraat 9, 3544 NE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens
  Lester Youngpad 2
  3543 GJ Utrecht
  030-7854433
  www.cesarleidscherijn.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Geboortedatum
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers de Jongste verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
  - gezondheid
  - gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  - burgerservicenummer (BSN)
  - Biometrische gegevens

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Praktijk Oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens gebaseerd op de volgende grondslagen:
  -De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Als oefentherapeuten zijn wij verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier.
  -De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelingsovereenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt.

  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers de Jongste verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Administratie, verslaglegging, bevestiging, uitlevering voor dataverzameling.
  - Het afhandelen van uw betaling
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste) tussen zit. Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
  Intramed (voor administratie, verslaglegging, het afhandelen van uw betaling).

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  (Categorie) persoonsgegevens - Bewaartermijn - Reden
  Personalia - Bewaartermijn 15 jaar - Reden wettelijk voorschrift
  Adres - Bewaartermijn 15 jaar - Reden wettelijk voorschrift
  Enzovoort - Bewaartermijn 15 jaar - Reden wettelijk voorschrift

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cesarleidscherijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers de Jongste neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cesarleidscherijn.nl.

  Verhuur van ruimte

  Onze praktijk is begin 2013 opgeleverd en biedt mogelijkheden voor verschillende disciplines.

  Voorzieningen: Behandelbank in iedere ruimte, Wifi internet, wachtkamer, toilet, keuken/lunch ruimte. Neem contact met ons op voor meer informatie.

   
   
  Ruimte paarse deur:
  ± 20 vierkante meter
  € 26,98 exclusief BTW per dagdeel
   
  Ruimte gele deur:
  ± 33 vierkante meter
  € 37,93 exclusief BTW per dagdeel
  Ruimte roze deur:
  meer dan 50 vierkante meter
  € 42,33 exclusief BTW per dagdeel
   

  Adresgegevens en Contact

  Praktijk oefentherapie Cesar ”Wieggers & De Jongste”
  Lester Youngpad 2
  3543 GJ Utrecht (Terwijde)

  Met de auto parkeert u in de Count Basiestraat. De praktijk bevindt zich aan het einde van deze straat op de hoek.

  De praktijk ligt op 5 minuten loopafstand van NS Station Utrecht Terwijde.

  Met de bus is de praktijk op enkele minuten loopafstand van halte Duke Ellingtonstraat met buslijnen 19 en 39.


  Nevenlocaties:

  Forum Weide Wereld
  Teunisbloemlaan 54
  3452 CB Vleuten

  Basisschool De Oase
  Belcampostraat 9
  3544 NE Utrecht

  Telefoon: 030 - 7854433 Email: info@cesarleidscherijn.nl


  Openingstijden

  Maandag :08:00-22:00
  Dinsdag :08:00-18:00
  Woensdag :08:00-18:00
  Donderdag :08:00-21:00
  Vrijdag :08:00-18:00  Tarieven

  De tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Onderstaande tarieven gelden per 1-1-2021 wanneer de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar:

  Intake en onderzoek na verwijzing  € 44,00
  Behandeling in de praktijk  € 34,50
  Behandeling bekkenoefentherapie  € 42,00
  Intake en onderzoek na verwijzing aan huis  € 55,50
  Behandeling aan huis   € 46,50
  Screening  € 15,00
  Intake en onderzoek na screening  € 37,50
  Behandeling kinderoefentherapie  € 45,50
  Verslaglegging kinderoefentherapie  € 32,50
  Instructie en overleg met ouders  € 32,50
  Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek  € 56,00
  Verzuimtarief  € 25,88
  Groepsbehandeling 5 - 10 personen  € 16,50  Uw verantwoordelijkheid

  Controleert u voor de zekerheid de (aanvullende) polis van uw zorgverzekering of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre oefentherapie Cesar wordt vergoed. Wanneer u in behandeling gaat zonder dekking van uw verzekering zijn de kosten voor uw eigen rekening.

  Gereserveerde behandeltijd welke niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt door middel van het verzuimtarief in rekening gebracht. U kunt altijd een boodschap of afmelding inspreken op de voicemail van de praktijk.

  Lester Youngpad 2 - 3543 GJ - Utrecht - 030-7854433
  naar de desktop versie